BØDER

Med indførelsen af Databeskyttelsesforordningen vil organisationer og virksomheder kunne risikere markante straffe og sanktioner, hvis de ikke lever op til de gældende regler.

I artikel 83 er der omtalt administrative bøder på op til 10.000.000 EUR, eller såfremt det drejer sig om en virksomhed, med op til 2 % af dens samlede globale årlige omsætning i det foregående regnskabsår såfremt overtrædelsen skyldes:

 • den dataansvarliges og databehandlerens forpligtelser (herunder manglende databehandleraftaler)
 • certificeringsorganets forpligtelser
 • kontrolorganets forpligtelser
 • børns samtykke
 • fortegnelse over behandlingsaktiviteter
 • opretholdelse af behandlingssikkerhed
 • ikke anmeldte brud eller manglende underretning
 • manglende DPO (såfremt virksomheden skal have en sådan)

såfremt dette op til 4 % af dens samlede globale årlige omsætning i det foregående regnskabsår

De administrative bøder er på op til 20.000.000 EUR, eller såfremt det drejer sig om en virksomhed, med op til 4 % af dennes samlede globale årlige omsætning i det foregående regnskabsår såfremt overtrædelsen skyldes:

 • de grundlæggende principper for behandling, herunder betingelserne for samtykke
 • de registreredes rettigheder
 • overførsel af personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation
 • eventuelle forpligtigelser i medfør af medlemsstaternes nationale ret
 • manglende overholdelse af et påbud eller en midlertidig eller definitiv begrænsning af behandling eller tilsynsmyndighedens suspension af overførsel af oplysninger


SANKTIONER

Datatilsynet kan blandt andet:

 • udtale kritik af den dataansvarlige eller databehandleren, hvis behandlingsaktiviteter er i strid Databeskyttelsesforordningen
 • give den dataansvarlige eller databehandleren påbud om at skulle imødekomme de registreredes anmodninger om at udøve sine rettigheder i henhold til Databeskyttelsesforordningen
 • give den dataansvarlige eller databehandleren et påbud om at skulle bringe behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen og, såfremt det er hensigtsmæssigt på en nærmere angivet måde og indenfor en nærmere angivet frist
 • påbud om, at den dataansvarlige vil skulle underrette de registrerede om brud på persondatasikkerheden
 • midlertidigt eller definitivt at blive begrænset – herunder forbyde behandling af personoplysninger.

GDPR-Ansvarlig påtager sig intet ansvar for direkte og /eller indirekte følgeskader, herunder driftstab og /eller mistet fortjeneste. GDPR-Ansvarligs information/rådgivning baseres udelukkende alene efter de enkelte domme og disses retskendelser, hvilket betyder at senere domme eventuelt kan ændre allerede givende domsafsigelser. Da der løbende sker ændringer i love og regler omkring Databeskyttelsesforordningens (GDPR) forhold, har GDPR-Ansvarligs konkrete information/rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt den gives.